VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky platí pro realizované služby uvedené na stránkách www.zjimky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti objednatele a zhotovitele , kterým je ZILLERMAN Company s.r.o. se sídlem Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5 . Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 238493 vedená u Městského soudu v Praze. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

OBJEDNÁVKA

Proces objednání služeb je ukončen potvrzením objednávky a podpisem smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Potvrzením objednávky a podepsáním smlouvy o dílo kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami, a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné. Odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech (dále viz Ochrana osobních údajů). Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na které má být objednávka realizována. Kupující se zavazuje ke splnění platebních závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

TERMÍN DODÁNÍ

Termín dodání a realizace služeb je uveden ve smlouvě o dílo, které je nedílnou součástí obchodních podmínek.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Uzavřením smlouvy o dílo zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v objednávce. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost ZILLERMAN Company s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci a dodavatelé, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost ZILLERMAN Company s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o Ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.

V Praze 1.5.2020